GY.I.K.
Rogers Iskola és Óvoda

Összegyűjtöttük a leggyakoribb kérdéseket, ezzel szeretnénk segíteni az érdeklődő szülőket abban, hogy megismerjenek minket.

Jellemző az intézményre valamely speciális pedagógiai módszer használata?

Saját pedagógiai programunk Carl Rogers által meghatározott alapelvekre épül. Tanáraink módszertani szabadsága lehetővé teszi a csoportokra és személyekre szabott módszerek (differenciálás, kooperatív tanulás, felfedeztető módszer, projekt módszer) alkalmazását.

Iskola és Óvoda - Pedagógiai program

Használnak egyedi tantervet?

Az iskola saját, a minisztérium által engedélyezett kerettantervvel rendelkezik - "Szociális kompetenciák fejlesztésére épülő alternatív, alapfokú kerettanterv általános iskolai intézmények számára" -, amelyet négy másik iskolával közösen dolgoztunk ki. A kerettantervünk a Nemzeti alaptantervre épül, azt kiegészítve sajátos nevelési elveinkkel nem a tananyag, hanem az iskolai légkör megváltoztatását tűzte ki célul. A pedagóiai programunkról és a tantervünkről további részleteket itt talál.

Iskola - Pedagógiai program

Hány osztályt indítanak, milyen létszámmal?

Évfolyamonként egy osztályt, max. 20-24 fővel. Kivétel volt ez alól a 2021/22-es tanév, amikor 2 első évfolyamot indítottunk.

Iskola - Felvétel első osztályba

Melyek a gyerekek kiválasztásának szempontjai az iskolába?

A legfontosabb szempontunk az, hogy a szülők elfogadják az iskola értékeit és célkitűzéseit. A gyermektől azt várjuk, hogy képes legyen beilleszkedni a közösségbe, haladni a tanulásban, a korának megfelelő önállósággal rendelkezzen. Meghatározó a gyermek együttműködési készsége, érdeklődése. A felvételnél figyeljük, hogy a gyerekek hogyan tudnak majd csoportként együttműködni. Ha már működő osztályunkba szeretne a gyermek csatlakozni, fontos szempont, hogy az adott közösségbe be tud-e illeszkedni.

Iskola - Felvétel

Hogyan foglalkoznak a speciális igényű gyerekekkel?

A tanórákon differenciálás és csoportbontás keretében segítjük az eltérő fejlődésű gyerekeket. Akinek ezen túl szüksége van rá, korrepetálást vagy fejlesztést kap. A pedagógusok munkáját fejlesztő pedagógus, logopédus, pszichológus, gyógypedagógus is segíti.

Iskola - Pedagógiai program

Hogyan értékelik a gyerekek munkáját?

A gyerekek a munkájukra, tevékenységeikre szóban folyamatosan kapnak visszajelzést a tanáraiktól. Emellett kiemelkedő a negyedévi és a háromnegyedévi önértékelések szerepe. Félévkor és év végén szöveges értékelés készül a gyermekek tanulásáról és a csoportban való életükről. 4. osztálytól a dolgozatokat százalékosan is értékeljük. A 7-8. évfolyamon a szöveges értékelést osztályzattal egészítjük ki.

Iskola - Értékelés

Hogyan vesznek részt a szülők az iskolánk és óvodánk életében?

A rogersi szemléletmódból és alapelveinkből következik, hogy a szülőkkel való kapcsolatunknak élőbbnek kell lennie, mint az általában megszokott. Fontosnak tarjuk, hogy a felmerülő problémákat mindig az adott pedagógus és a szülő tárgyalja meg először. Természetes, hogy a szülők fizikai jelenléte és a programokból való aktív részvállalásuk is életünkhöz tartozik. Például ők is vállalhatnak szakkört, segítségükkel tudjuk megoldani az eszközeink szállítását táborainkba, az ő segítségükkel valósulhatott meg udvarunk egyre gazdagabb eszközökkel való felszerelése, biztonságossá téve így mind az óvodás, mind az iskolás korosztály számára a játékteret.

Iskola és Óvoda - Alapelveink

A szülőkkel hogyan történik a kommunikáció?

6-8 hetente szülői értekezletet tartunk, évente legalább egy egyéni beszélgetésre van lehetőség a tanárokkal. Félévente szülői Fórumot szervezünk. Folyamatos tájékoztatást nyújtunk az iskola életéről itt a honlapunkon, a facebook oldalunkon és az iskolaújságban. Ezen túl lehetőség van a szülőknek az intézmény által szervezett szülő tréningre.

Iskola - Kapcsolattartás a szülőkkel

Elvárja az iskola a szülőtől az otthoni tanulmányi foglalkozást a gyerekkel?

Eleinte azt szoktuk kérni, hogy a tanulást bízzák ránk és a gyermekre. A szülőtől azt várjuk, hogy ebben támogatást nyújtson: segítse a gyermekét a felszerelésének a rendben tartásában, érdeklődjön tőle az iskolai dolgok felől, tartson kapcsolatot a tanítókkal. Harmadik osztálytól kezdünk házi feladatot adni a gyerekeknek. Ha úgy érezzük, hogy ebben szükség van a szülő segítségére, külön jelezni szoktuk. Esetenként külön foglalkozást kérünk, ha a gyermeknek bármilyen okból valamiből több gyakorlásra van szüksége.

Iskola - Házi feladat

Az odajáró gyerekek szülei bemehetnek az iskolába, óvodába?

Az iskola és az óvodai nyílt napok minden szülő számára nyitottak. Az iskolában az osztályok időnként saját nyílt napot is szerveznek. Ezen kívül a saját tanítóval illetve az óvoda pedagógusokkal előre egyeztetett időpontban az év folyamán bármikor be lehet jönni az iskolába, óvodába.

Iskola és Óvoda - Házirend

Milyen a napirend az iskolában?

1-4. osztályban 8:30-15:30-ig van tanítás. Az óraközi kis szünetekről a tanárok a csoportokhoz igazítva döntenek. 5-8. osztályban 8:15-kor kezdődnek az órák, a tanítás 2 és 15:30 között ér véget. Egy délelőtti nagyszünet és az egyórás ebédszünet időpontja közös, itt találkozhatnak egymással a különböző osztályba járó gyerekek.

Iskola - Napirend

Működik az iskolában napközi?

Iskolánk egész napos iskolaként működik: az alsó tagozaton az iskolai foglalkozások délután 1/2 4-ig tartanak. A felsősöknek délután kötelező vagy választható foglalkozások vannak, vagy néhány délután korábban el lehet menni.

Iskola - Napirend

Az iskola milyen anyagi hozzájárulást vár el a szülőktől?

A Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány és az általa működtetett Carl Rogers Személyközpontú Óvoda és Általános Iskola az óvodai, iskolai felvételt, illetve a tanulói jogviszony és az óvodai elhelyezés fenntartását fizetési kötelezettséghez köti. Ennek a részletes leírását a Fizetési kötelezettségről szóló szabályzat tartalmazza.

Iskola és Óvoda - Anyagi hozzájárulás

Tudja az iskola a hátrányos helyzetű gyerekeket támogatni?

Hagyományos értelembe vett hátrányos helyzetű gyerekek nem járnak az iskolába. Azok számára, akik már több éve hozzánk járnak, és váratlanul megváltozik az anyagi helyzetük, a fenntartó alapítványunk működtet egy szociális támogató rendszert, azzal a céllal, hogy a rogerses közösségbe több év alatt már beszokott gyereknek anyagi okok miatt ne kelljen elmennie.

Iskola - Szociális támogatás

Milyen az iskola felszereltsége?

Az iskolánk az önkormányzattól bérli az épületet. Van tornaterem, udvar, kert, könyvtárszoba és számítógépterem, logopédiai fejlesztő szoba. Minden osztálynak saját osztályterme van. Több kis terem áll rendelkezésre a differenciált oktatáshoz, csoportbontáshoz. A tanításhoz a tanárok maguk választhatják meg a használt tankönyveket. A könyvtárban számos tanítás-tanulást segítő könyv áll a rendelkezésükre. Sok fejlesztő társasjátékot használunk a tanítás során. A tornatermünk jól felszerelt szertárral rendelkezik, a sport eszközök egy részét a szünetekben is szabad használni.

Iskola - Felszereltség

Milyen étkezési lehetőség van az intézményben?

Hagyományos és vegetáriánus ebéd igényelhető külön térítés ellenében, igény szerint.

Iskola és Óvoda - Étkezés

Milyen szakkörök vagy rendszeres szabadidős programok vannak?

A programunkban évfolyamfüggően kötelezően vagy szabadon választható a szakkör, melynek kínálatát az aktuális igények és lehetőségek szerint alakítjuk ki, 6-7 hetenként változtatva a kínálaton. Úszást minden évfolyamon heti 1 alkalommal szervezünk, amin a részvétel kötelező. A tanítási időn kívül délutánonként helyet adunk önköltséges szakköröknek, edzéseknek is.

Iskola - Délutáni foglalkozások

Milyen sportolási lehetőségek vannak?

A programunkban a testnevelés órákon kívül heti rendszerességgel van úszás, amin a részvétel kötelező. Télen járunk korcsolyázni. Lehetőség van labdajátékokra, ping-pongra, floorballra. Egyéb sport foglalkozások szervezésére a gyermekek és szülők igénye szerint iskolaidőn kívül van lehetőség.

Iskola - Sportolási lehetőségek

Milyen művészeti tevékenységeket kínál az iskola?

Az iskolában kiemelt szerepe van a művészeteknek, mint önkifejező eszköznek. Emelt óraszámban vizuális órát és dráma órát is tartunk. Ezen kívül szakkör keretén belül lehetőség van színjátszásra. Minden szünet után egy komplex művészeti témanappal indul a következő időszak.

Iskola - Művészeti oktatás

Vannak kirándulások, tanulmányi vagy sporttáborok az iskolában?

A tanév második hetében a gyerekek erdei iskolai programon vesznek részt, melyen legalább két éjszakát ott töltenek. Az évet egy közös táborral zárjuk. Ezen kívül vannak még osztálykirándulások, illetve 6-8 hetente külsős programok, esetenként külsős szakemberek bevonásával. Az osztályok szoktak olyan kirándulásokat is szervezni, ahol a szülők is részt vesznek.

Iskola - Táborok

Vannak iskolai ünnepek, hagyományos rendezvények?

Az évente ismétlődő rendezvények a következők: évnyitó, erdei iskola szeptemberben, szüret, karácsony, farsang, Rogers-napok a tanév végén és tábor júniusban. Az iskolai ünnepeken való részvételt elvárja az iskola. Ünnepeinkről itt olvashat beszámolókat.

Iskola - Ünnepek

Dolgozik az intézményben iskolaorvos, védőnő, gyógypedagógus, logopédus, pszichológus?

Az óvodában és az iskolában dolgozik iskolaorvos, védőnő, több gyógypedagógus, fejlesztőpedagógusok, tehetséggondozók, logopédus és pszichológus. A szülők egyénileg is kérhetik a segítségüket.

Iskola és Óvoda - Munkatársak

Felvesznek gyermeket már működő osztályokba?

Igen, a már működő osztály érdekeit szem előtt tartva. Feltételünk, hogy a szülők elfogadják az iskola értékeit és célkitűzéseit és a gyermek várhatóan képes legyen beilleszkedni a közösségbe és haladni a tanulásban. Meghatározó még a gyermek együttműködési készsége, érdeklődése, korának megfelelő önállósága.

Iskola - Felvétel

Mi a felvételi eljárás?

Az első osztályba kötött felvételi folyamat szerint vesszük fel az iskolába a gyerekeket. Felsőbb osztályokba tanév közben is van lehetőség jelentkezni. A felvételről itt talál információt.

Iskola - Felvétel

Fogadnak speciális bánásmódot igénylő gyerekeket?

Mivel célunk, hogy elősegítsük a gyermekek nyitott, a másságot elfogadó attitűdjének fejlődését, ezért a fogyatékkal élő vagy eltérő fejlődésmenetű gyermekeket is vállalunk, addig, amíg ez mindenki számára fejlesztő hatású. Fontos kritérium, hogy a gyermek csoportban fejleszthető legyen.

Iskola - Felvétel

Van felvételi vizsga?

Nem tartunk felvételi vizsgát. Egy hosszabb ismerkedési folyamat során döntjük el, hogy felvesszük-e az adott gyermeket. A leendő első osztályosoknak minden évben, általában március hó folyamán tartunk egy csoportos ismerkedő játékos foglalkozást, amelyen való részvétel feltétele az iskolába való felvételnek.

Iskola - Felvétel

Van lehetőség megismerkedni az iskolával/óvodával?

Van lehetőség látogatásra, egyéni ismerkedésre az iskolával és az óvodával, leendő tanítókkal, nevelőkkel. Az iskola és az óvoda a nyílt napokon, ünnepeken látogatható. A látogatás és ismerkedés a felvételi folyamat része, nagyon fontosnak tartjuk! Nyílt napjainkról itt talál információt: Rogers Iskola Nyílt napok, Rogers Óvoda Nyílt napok. Egyéni beszélgetésre előzetes időpont egyeztetés után biztosítunk lehetőséget. Kérjük jelezze nekünk az igényét a +36 1 209-3609-es telefonszámon.

Iskola - Nyílt napok

Hány gyerek jár az óvodába?

30 gyermek jár az óvodába. A vegyes életkorú csoportunkban együtt játszanak kisebb és nagyobb gyerekek.

Óvoda - Létszám

Milyen a napirend az óvodában?

7:30-9:30-ig folyamatosan érkeznek a gyerekek és reggeliznek. Ebéd előtt udvari játék vagy séta. 12:00-12:30-ig ebédelünk, utána csendes pihenő van. Délutáni választható foglalkozások és játék a csoportszobában vagy az udvaron 17:30-ig.

Óvoda - Napirend

Vannak kirándulások az óvodában?

Célunk a gyermekek természetes mozgáskedvének megőrzése, a mozgás megszerettetése, a nagymozgás és a finom, esztétikus mozgás kialakítása. A séták, a kirándulások nem csak a mozgásigény kielégítését, hanem együttes élményt jelentenek a csoportok számára. Az óvodai életről itt talál képes beszámolókat.

Óvoda - Kirándulások

Milyen művészeti tevékenységeket kínál az óvoda?

Az óvodában kiemelt szerepe van a művészeteknek, mint önkifejező eszköznek. A művészetek eszközeivel lehetőséget biztosítunk a gyerekeknek a hangulataik, tapasztalataik, vágyaik kifejezésére.

Óvoda - Művészeti nevelés